İmar Hizmetleri

TAPULU GAYRİMENKULLERİN KAMULAŞTIRILMASI İŞLEMLERİ

 

 • AMAÇ:

4650 sayılı kanunun 3. maddesine göre; imar planında yol, yeşil alan, sosyal tesis alanı ve park alanına isabet eden tapulu gayrimenkulleri kamulaştırmak.

 

 • İSNENİLEN EVRAKLAR:

Vatandaş Dilekçesi ve Tapusu

 

 • İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR:
 1. Vatandaşın dilekçesi ve tapusu alınarak dosya oluşturulur.
 2. İmar ve şehircilik müdürlüğünden gayrimenkulün resmi imar durumu alınır.
 3. Gayrimenkulün yerinde ölçüm ve tespitler yapılır. Fotoğraflar çekilir.
 4. Meclise yazı yazılarak Meclis Kararı alınır.
 5. Encümene yazı yazılarak Encümen Kararı alınır.
 6. Vatandaşa ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı yazılır.
 7. Vatandaşa gayrimenkulünü terk etmesi istemi ile tebligat yapılır.
 8. Gayrimenkul teslim alındıktan sonra, Fen İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak gayrimenkulün yıkılması için bilgi verilir.
 9. Dosya kapatılarak arşive kaldırılır.

 


 

ASANSÖR RUHSATI İŞLEMLERİ

 

 • Asansör Tescil Belgesi

                  Asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları gibi konular için 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine istinaden belediyemiz sınırlarımız içerisinde bulunan asansörlü binaların Tescil Belgesi (Ruhsat) alması zorunluluğu getirilmiştir.Ayrıca Yönetmeliğe göre Yeni Asansör için ve Mevcut Asansör için Tescil Belgesi düzenlenmesi  istenilmektedir.

  Söz konusu Yönetmeliğe göre :

  Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/08/2004 tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü,

  Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/08/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü,

  tanımlamaktadır.

  Yeni asansörün tescili bölümü

  "MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

  (2) Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  a) Sanayi sicil belgesi,

  b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

  c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

  ç) Garanti belgesi,

  d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

  e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

  f) İlk periyodik kontrol raporu (Türk Standardları Enstitüsü’ne müracaat edilecek)

  (3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

   

   

  Mevcut Asansörün Tescil için;

   MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

  (2) Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvurur.

  (3) Mevcut asansörün tescil belgesi, Ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur." şeklindedir.

  Ayrıca

  -15/08/2004 tarihinden önce monte edilen Mevcut Asansörlerin TS EN 81-80 standardına getirilip Tescil alınması için 48 ay,

  -15/08/2004 tarihinden sonra monte edilen ve kullanılmaya devam edilen Yeni asansörler için 12 ay

  Tescil Belgesi alınması için süre verilmiştir.

  Yine söz konusu Yönetmeliğinin 23. Maddesi 8. fırkasında’’Mevcut asansörlerin yönetmelik kapsamında güvenlik seviyesinin artırılmasına daire sorumluluk bina sorumlusuna aittir’’ hükmü vardır.

  Ayrıca Yönetmeliğin 24.Maddesi 1.fırkasında ‘’ bu yönetmeliği aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10.06.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve korunması hakkında kanunun 6 ‘ıncı Maddesinde öngörülen para cezası uygulanır.’’İbareleri belirtilmekte olup;

  Tescilsiz ( Ruhsatsız )  tüm asansörler için Kurumumuza müracaat edilmesi gerekmektedir.